උසස්පෙලින් පසු අප සමග එක්වන්න...

Easy Payments
පාඨමාලා ගාස්තු මාසික වාර්ක ලෙස ගෙවීමේ හැකියාව
Sharable Certificate
අන්තර්ජාලය ඔස්සේ තහවුරු කළ හැකි ජාත්‍යාන්තර මට්ටමේ සහතිකපතක්
Qualified Lecturers
සෑම පාඨමාලාවක්ම අදාල විෂය පිලිබද වෘත්තීය නිපුනතාවයක් ඇති ඇදුරු මඩුල්ලක් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි
20+ Courses
ඔබට තෝරා ගැනීමට තොරතුරු තාක්ෂණ. කළමනාකරණ සහ භාෂා පාඨමාලා 20 කටත් අධික ප්‍රමාණයක් අප සතුව ඇත.
Click Here
Previous
Next
0
Students Counter

Information Technology Courses

 • Certificate in Microsoft Office
 • Diploma in Microsoft Office
 • Diploma in Information Technology
 • Certificate in Graphic Designing
 • Diploma in Graphic Designing
 • Certificate in Hardware
 • Certificate in Networking
 • Certificate in Java
 • Certificate in Python
 • Certificate in C Programming
 • Certificate in Web Developing
 • Certificate in Revit
 • Certificate in AutoCAD

Language Courses

 • Certificate in English
 • Diploma in English
 • Japanese Language
 • Korean Language
 • Tamil Language

Management  Courses 

 • Diploma in Personality Development and General Management
 • Diploma in Hospitality Management
 • Human Resource Management

Certificate at the end of the course?

 • Certificate

You will be able to get your certificate as soon as you pass all the exams of the course. If you are going abroad for a job or higher education, in addition to the certificate, you can get a printed program transcript with the complete details of the course in one day.

 • Certificate Verification

Verification of your certificate online has now become an international standard. The uniqueness of the certificate is that it can be verified online at any time in any institution in the world. That is, you will receive a Shareable Certificate. It has the ability to instantly get all the details of the course you have taken along with your photo.

This is fully sponsored by etest.lk, Sri Lanka’s leading online exam flatform. In addition, you will receive an online link to the certificate. It can also be mentioned in your Bio Data. The following is an example.

https://etest.lk/exam/index.php/verify/code/Benchmark/15775

මෙවර උසස්පෙළ සදහා පෙනී සිටි ඔබට අපගේ පාඨමාලා පිලිබද නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට සහ වට්ටම්, ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන් පිලිබද තොරුතුරු ලබා ගැනීමට පහත ලින්ක් එක මගින් අපගේ වට්ස්ඇප් සමූහට එකතුවන්න.

https://chat.whatsapp.com/EpFNd2MaEK58Fv27jzkMjC

පාඨමාලා සදහා නොමිලේ ලියාපදිංචි වීමට සහ තොරතුරු දැන ගැනීමට පහත පෝරමය පුරවන්න.

Scroll to Top